Coğrafi Yapı

Jeolojik Yapı | Dağlar, Ovalar | Akarsular | Göller, Barajlar | Bitki Örtüsü | İklim | Çevre

Jeolojik Yapı:

Meriç Havzası metamorfik ve tortul kütleleri dağınık şekilde ele almaktadır.

 

Metamorfik Kütleler: Bunlar Istıranca masifini teşkil eder. Istıranca dağlarının çekirdeği, Paleozoik denilen 1.zamanına ait bir kütledir. Metamorfik kütleler pliosende taşınma yolu ile meydana çıkmıştır. Istıranca masifinde gnays, mikaşist ve kuvarsit kütleleri bulunmaktadır.

 

Gnays: İnce ve iri feldispatlı olmak üzere ikiye ayrılır. İri olan, Yoğun dolayları ile güney doğusunda, ince olanları ise Devletliağaç köyü yönünde ve masifin kuzey batısında kalan sahada mevcuttur.

 

Mikaşist: Masifin güney batı yönünde kalan Devletliağaç köyü ve Kesikli ilçesi arasında kalan arazide, fazla altere olmuş mikaşistlere rastlanır.

 

Volkanik Kütleler: Volkanik külteler petrografik karakterleri itibarıyla değişiklik arzederler. En çok rastlanan volkanik külteler bazalt, andezit, andezik tüf, volkanik bres ve çok az olarak vitrofirdir. En çok Keşan çevresinde rastlanan bazaltlar, eosen flişi içinde, tabakalar konkordans şeklinde bulunur.

 

Tortul Kütleler: Kalker külteleri Istıranca masifinin güney eteklerini takip ederek Lalapaşa, Pınarhisar, Vize ve Saray ilçelerini bir kordon gibi çevreler. Tortul külteler deniz ve akarsu menşeli olarak ikiye ayrılır. Yegane karasal kalkerler tortul sedimentlerin en yaşlısıdır.

Jeolojik yapıyı Meriç Havzası içinde, özele indirgeyerek, yani Edirne ilini ele alarak incelersek toprak çeşitlerinin Edirne bölgesi içindeki dağılımı şöyledir: Lalapaşa civarındaki plato Eosen Devrine aittir. Arazi çimentosu kalker (kireçtaşı) olan ufak elemanlı yumuşak bir kum taşı (gre) ile bunun üzerinde sert kaba kalkerlerden müteşekkildir.

 

Ergene bir dolgu sahasıdır. Jeolojik etüdlere göre havzadaki dolgunun kalınlığı 500 m. kadardır. Çanağın esas deposunu teşkil eden miosene ait oluşumlar, kireç taşı, (kalker), kumlu kireç taşı (greli kalker) ve marn (kireç-kil karışımı)’lardan meydana gelmiştir.

Aşağı Ergene vadisi ile Meriç arasında kalan saha genellikle Niojen devrine ait gevşek taneli oluşumlardan (kireçtaşı, marn, kum ve çakıl) müteşekkildir. denilen fosiller ihtiva eden gevşek kum taşından meydana gelmiş olup bunların arasında yer yer bazalt lavların meydana getirdiği damarlara rastlanır.

Koru dağı ile Meriç deltası arasında yer alan münferit tepelere gelince, bunlardan Hızır İlyas tepesi trakit denilen volkanik kayalardan müteşekkildir ve üst Olügosen devrine aittir. Yine Karahisar köyünün  yakın güneyindeki tepeler tüflerden meydana gelmiştir.

Jeolojik Yapı | Dağlar, Ovalar | Akarsular | Göller, Barajlar | Bitki Örtüsü | İklim | Çevre