Kronoloji
İÖ.3500’ler “Çardakaltı Prehistorik İstasyonu” ile tarihlenen Kalkolitik Dönem.
İÖ.1200’ler Traklar’ın Trakya’nın kıyı kesimlerine gelişleri.
İÖ.513 Trakya Bölgesi’nin Pers egemenliğine girişi.
İÖ.V.yy sonu Traklar’dan olan Odrisler’in Edirne bölgesinde yerleşmeleri.
İÖ.IV.yy Odrisler’in Makedonya egemenliğine girişi.
İÖ.280-279 Galatlar’ın akınları.
İÖ.168 Roma egemenliğinin başlaması.
İÖ.II.yy Sarmatlar’ın akınları.
İS 44 Trakya’nın Roma eyaleti durumuna gelmesi.
123 Hadrianus’un Orestia’ya kent statüsü verilmesi.
313 Maksimius Daia ve Licinius’un Edirne yakınlarında savaşmaları.
324 Licinius ile Constantinus’un savaşmaları.
395 Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.
582 Avarlar’ın Bizans kalelerinin çoğunu ele geçirmeleri.
914 Bulgar çarı Simeon’un kısa bir süre Edirne’yi ele geçirmesi.
923 Simeon’un Edirne’yi yeniden ele geçirmesi.
924 Simeon ile Lakaoenos arasında yapılan anlaşma gereği Bulgarların geri çekilmeye başlamaları.
1004 Bulgar Çarı Samuel’in Edirne’yi yediden ele geçirmesi.
1048 Peçenekler’in akınları.
1050 Peçenekler’in Edirne’yi ele geçirmesi.
1189 Haçlı ordularının Edirne’ye girmesi.
1204 Edirne’nin Venedikliler’e verilmesi.
1346 Kantakuzenos’un Edirne’de taç giymesi.
1361 Edirne’nin Osmanlılar’ca fethi.
1364 Sırpsındığı Savaşı.
1365 Edirne’nin başkent oluşu.
1403 Süleyman Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi.
1410 Musa Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi.  
1413 Çelebi Mehmed’in Edirne’yi Musa Çelebi’den devletin birliğini sağlaması.
1509 Edirne’de büyük yıkıma yol açan yer sarsıntısı.
1703 İstanbul’da ayaklanan yeniçerilerin Edirne’ye giderek II. Mustafa’yı tahttan indirmeleri.
1806 Dağdevirenoğlu Mehmed Ağa ayaklanması.
1828 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar’ın Edirne’yi işgali.
1829 Edirne Barış antlaşmasının yapılması.
1878 Edirne’nin Ruslar’ca ikinci kez işgali.
3 Mart 1878 Ayastefanos antlaşması ile Edirne’nin bir sınır kenti durumuna getirilmesi.
3 Mart 1878 Edirne’nin üçüncü kez işgal edilmesi.
1912 Londra barış antlaşması ile Edirne’nin Bulgaristan’a bırakılması.
30 Mart 1913 Edirne’nin Osmanlılar’ca geri alınması.
21 Temmuz 1913 İstanbul Antlaşması ile Edirne dışında, tüm Batı Trakya’nın Bulgaristan’a bırakılması.
29 Eylül 1913 İttihat ve Terakki’nin önayak olmasıyla,Batı Trakya’da “Teşkilat-ı Mahsusa” örgütü kurulması.
5 Ağustos 1914 ABD Devlet Başkanı Wilson’a yanıt veren İtilaf Devletleri’nin, “Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa’dan çıkarmayı amaçladıklarını” bildirmeleri.
19 Aralık 1916 Fransızların Sirkeci-Uzunköprü demiryolunu işgali.
4 Kasım 1918 Batı Trakya Komitesi’nin kurulması.
10 Kasım 1918 Doğu Trakya’da çalışmalarda bulunmak üzere, Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-I Osmaniyesi’nin resmen kurulması. 
30 Kasım 1918 Fransızlar’ın işgal altında tuttukları demiryolu hattını Yunanlılar’a devretmeleri.
14 Ocak 1919 Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin ilk kongresi.
10 Temmuz 1919 Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin ikinci kongresi.
16 Ekim 1919 Üçüncü kongresini toplayan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin silahlı direniş hazırlıkları yürütmeyi kararlaştırması.
Ocak 1920

Lüleburgaz’da dördüncü kongrenin toplanması.

31 Mart 1920 Son kongresini Edirne’de toplayan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin Cafer Tayyar Bey’i Trakya Milli Kumandanliği’na seçilmesi.
9-13 Mayıs 1920 Yunanlılar’ın Batı Trakya’yı işgali.
27 Mayıs 1920 Yunan birliklerinin  Doğu-Batı Trakya sınırına yerleşmeleri.
4 Haziran 1920 Yunan Birliklerinin Edirne ve Tüm Doğu Trakya’yı işgali.
25 Temmuz 1920 İstanbul’da Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması.
22 Nisan 1922 Mudanya Mütarekesi ile Edirne’nin boşaltılarak Türkiye’ye verilmesinin kararlaştırılması.
11 Ekim 1922 Edirne’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne devredilmesi.
25 Kasım 1922 Karaağaç Köyü ve İstasyonu’nun Türkiye’ye devredilmesi.