KENT KONSEYİ

EDİRNE KENT KONSEYİ
Tel: 0 284 225 32 02 - 225 08 78

AMACI

Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Edirne’yi dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmektir.“Edirne kent konseyi, kentin sürdürülebilir ve yaşanabilir geleceğine yönelik yerel yöntemlerle katılımcı bir anlayış getiren, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme projesidir.”GÖREVLERİ

 • Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek

 • Yerel yönetimlerde saydam yönetim anlayışını yaşama geçirmek

 • Kent ile ilgili karar alma süreçlerine en geniş kitleyi katmak.

 • Kentin sosyal, sanatsal, bilimsel, kültürel, çevresel önceliklerini belirleyip, çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini yerel yönetimlere iletmek ve uygulanmasını takip etmek

 • Yerel yönetimin proje uygulamalarını gündemine alarak kent konseyinde tartışılmasını sağlama, sonucu yerel yönetime ileterek, uygulamasını takip etmek

“Artık yönetime katkı sağlayabileceğiniz bir çatı var. Daha yaşanabilir bir Edirne için siz de gönüllü gruplardan birine katılabilir, kendiniz ve çocuklarınız için daha iyi bir dünya oluşturabilirsiniz.”K0MİSYONLAR

 • Çevre ve Tarım

 • Çocuk

 • Doğal Afetlere Hazırlık

 • Eğitim ve Öğretim

 • Ekonomi

 • Emekli ve Yaşlılar

 • Gençlik

 • Hayvan Hakları

 • Hukuk ve İnsan Hakları

 • İmar ve Kentleşme

 • Kadın

 • Kardeş Kentler

 • Kültür ve Sanat

 • Mahalle Meclisleri İle Eşgüdüm

 • Özürlüler

 • Sağlık

 • Sosyal İşler

 • Spor

 • Tarihi Dokuyu Koruma ve Kent Müzesi

 • Trafik

 • Turizm ve Tanıtma

 • Uluslararası İlişkiler

(Bu komisyonlara gerek duyuldukça yenileri eklenebilir.) 

“Gönüllü çalışmanın, karşılıksız emeğin ve imecenin buluşma yeri. Gelecek nesile borcunuzu ödemenin en iyi yoludur. Edirne Kent Konseyi’nde; birlikte çalışalım, birlikte çözüm üretelim, birlikte uygulayalım, birlikte denetleyelim… Gelin birlik olalım”TARİHÇE

Edirne Kent Meclisi 11.09.2003’de girişimcilerin katılımıyla ilk kez toplandı. 29.02.2004 tarihinde yapılan kurultay ile fiilen kurulmuş oldu.18.04.2004 günü yapılan kurultay ile tüzük belirlendi. Edirne Kent Meclisi ilk Genel kurulunu 06.06.2004 tarihinde yaptı. 27.02.2005 günü yapılan 3. Genel Kurul’da alınan karar ile Edirne Kent Meclisi adı yeni Belediye kanununa uygun olarak Edirne Kent Konseyi olarak değiştirildi.“Sürekli şikayet edip eleştirmekle bir yere varmamız mümkün değil. Bir ucundan da siz tutmalı ve çaba göstermelisiniz.”Önemli Not: Edirne Kent Konseyi her hafta SALI günleri saat 20:00 – 22:00 saatleri arasında Belediye Nikah Salonunda toplanmaktadır. Yapılan toplantılar Edirne’ye karşı sorumluluk duyan herkese açıktır, herkes katılabilir

BELEDİYE KANUNU

Kanun No: 5215

Kabul Tarihi: 09.07.2004

Kent Konseyi

MADDE 76.- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.


Belediyeler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar.


Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.
Belediye hizmetlerine gönüllü katılım


MADDE 77.- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.


Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

EDİRNE KENT KONSEYİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: TANIM:

                                       Edirne Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme projesidir.

Madde 2: AMAÇ

                                                                             Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Edirne'yi dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmektir.   

Madde 3: YASAL DAYANAK                                      

                                        Edirne Kent Konseyinin oluşumu Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, Ulusal Yasalara,  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine,   protokollere, projelere ve tavsiye kararlarına dayanmaktadır.

MADDE 4 – Kapsam

                                       Bu Tüzük, Edirne Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

MADDE 5 – Tanımlar

                                                   Bu Tüzüğün uygulanmasında;

          a) Belediye: Edirne Belediyesini,

 

          b)Kent konseyi:  Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplumun ve Yurttaşların ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

 

          c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

 

          ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

 

          d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

 

          e) YG21: Yerel Gündem 21’i, ifade eder.                                      

 

Madde 6: EDİRNE KENT KONSEYİ’NİN GÖREVLERİ

a)       Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,  hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,     

b)       Yerel yönetimlerde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerini içeren yönetim anlayışını yaşama geçirmek, katkıda bulunmak,

c)       Kent ile ilgili temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama, izleme ve karar alma süreçlerinde en geniş kitleyi katarak,   tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

d)       Kentin sosyal, bilimsel, sanatsal, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, sahip çıkmak ve geliştirmek çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini yerel yönetimlere iletmek ve uygulanmasını takip etmek,

e)       Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın ve projelerin Kent Konseyinde hazırlanması, tartışılması sonucu yerel yönetime ileterek, uygulanmasını sağlamak,

f)         Kent Konseyinin amaçları doğrultusunda Mahalle Meclislerinin oluşmasını sağlamak.

g)  Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

h)  Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı, yoksulluğu giderici vb. Kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı Kent toplantıları düzenlemek ve bu konuda oluşan programlara katkı vermek, desteklemek,. (Amacı belirtilmeli?)

ı)   Kentin ortak çıkarları adına ortaya çıkan görüşleri “ Kentli Hakları Bildirgesi” haline getirmek.

i)   Kent konseyinde oluşturulan görüşleri değerlendirilmek üzere ilgili Yerel Yönetimlere gönderilmesini sağlamak,

 

j)   Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

         

k) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

 

l)  Trakya Bölgesel veya ulusal sorunlarının çözümü amacı ile oluşturulacak Kent Konseyleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

               

MADDE   7   – Çalışma ilkeleri: Edirne Kent konseyi, örgütsel bağımsızlık temelinde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.

 

          a) Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

 

          b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

 

          c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

 

          ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

 

          d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

 

          e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 Madde 8: KENT KONSEYİ’NİN OLUŞTURULMA BİÇİMİ

            Edirne Merkez ilçede oturan,  medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, bireyler Edirne Kent Konseyinin delegesi olma hakkına sahiptir. Delegelerin etkin görevler üstlenmeleri esastır. Onursal ve doğal delegeler dışındaki katılımcılar için delegelik başvurusu zorunludur. Kent Konseyi, toplantılarını örgütlü ve örgütsüz bireylerin oluşturdukları delegelerin katılımıyla yapar.

a)      DELEGASYON LİSTESİ’NİN OLUŞUMU

1)       Vali: Edirne Valisi veya temsilcisi,  

2)       Edirne Belediyesinin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri, Geçmiş dönem milletvekilleri; yazılı başvuruları halinde Kent Konseyinin doğrudan delegesi olurlar.

3)       Belediye Başkanı veya temsilcisi,  Geçmiş dönem belediye başkanları, yazılı başvuruları halinde doğrudan delege olurlar.

4)       Edirne Valisi tarafından belirlenecek sayısı onu geçmemek üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

5)       Edirne Belediye Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri,

6)       İl Genel Meclisinin Merkez İlçe üyelerinin tamamının içinde olduğu ve Meclis Üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere seçeceği temsilcileri,

7)       Edirne Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarların, kendi aralarından seçecekleri en fazla 10 temsilci,

8)       Edirne Merkez İlçede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

9)       Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nden bir temsilci, 

10)   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri,  

11)   Mahalle Meclisi Temsilcileri: Mahallelerden Kent Konseyine katılımın gerçekleşmesi amacıyla seçilirler.  

Mahalle meclisleri kendi belirleyecekleri 4 delege ile kent Konseyinde temsil edilirler. Bu delegelerden en az birinin kadın temsilci, birinin de gençlik temsilcisi olması zorunludur. Kadın ve gençlik temsilcisi seçemeyen mahalle, 2 delege ile kent Konseyinde temsil edilir.

12)   Çalışma Grupları (Komisyonlar): Oluşan çalışma gurupları 3 delege ile Kent Konseyinde temsil edilirler. Bu delegelerden en az birinin, kadın temsilci olması zorunludur. Kadın delege seçemeyen çalışma gurupları 2 delege ile kent Konseyinde temsil edilir. Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi katılır.

13)   Doğal Delegeler: Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri doğal delegelerdir. Delegelikleri seçildikleri dönem sonuna kadar devam eder.

b)      YENİ KATILIMLAR

           Kent Konseyi, yeni katılımlara açıktır. Kurumsal başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek Kent                Konseyinin ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

c) KENT KONSEYİ DELEGELİĞİNİN BAŞLAMASI

a)      Kurumlardan gelen Konsey delegelerinin delegelikleri, temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararı ve bu kararın Yönetim Kuruluna sunulmasıyla,

b)       Meclislerinin, çalışma guruplarının seçtiği delegelerin delegelikleri, Yönetim Kuruluna bildirmeleri ile başlar.

d) KENT KONSEYİ DELEGELİĞİNİN BİTİMİ

Kent Konseyi Delegeliği;

a)      Kurumlardan gelenler için kendi kurumlarının belirledikleri süre dikkate alınır.

b)      Bir Konsey delegesinin istifa etmesi ve bunu Yönetim Kuruluna iletmesi durumunda hemen biter.

c)       Belediye başkanı, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri için de, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer. Bu sürelerin sonunda Konsey delegelikleri kendiliğinden düşer.

d)      Bir Konsey delegesinin, delegeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi ve bunun da yargı yoluyla kanıtlanması durumunda, Konsey delegeliği kendiliğinden düşer.

e)      Kent Konseyi olağan ve olağanüstü toplantılarına birbirini takiben iki kez özürsüz ya da özürlü de olsa üç kez katılmayan delegenin delegeliği düşmüş sayılır. Bu şekilde delegeliği düşmüş delege, Kent Konseyi toplantılarında hiçbir kurumu temsil edemez. Ayrıca, kurumu da aynı kişi için bir yıldan önce yeniden delegelik başvurusunda bulunamaz.

 

Madde 9:  KENT KONSEYİ ORGANLARI

 

Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

          a) Genel Kurul,    b) Yönetim Kurulu,  c) Meclisler ve çalışma grupları, d) Denetleme Kurulu

 

A- GENEL KURUL:   Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup yılda iki kez toplanır. Genel kurul belediye meclisi birinci başkan vekilinin, bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin başkanlığında 8 inci maddede belirtilen kent konseyi üyelerinin katılımı ile toplanır.

 

                                    Genel kurul; genel kurulun, Yönetim Kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

 

         1-Genel Kurul Toplantısı:

a)       Olağan Toplantılar: Kent Konseyi 6 ayda bir olağan olarak toplanır. Yapılan ilk seçimli Genel Kuruldan itibaren her 2 yılda bir olağan seçimli toplantı yapılır.

b)       Olağanüstü Toplantılar: Kent Konseyi; Yönetim Kurulu kararı ile doğrudan veya Konsey delegelerinin 1/3’inin yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önergesi verilemez.

            2- Çalışma Yöntemi:

  a- Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati : Gündem,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır,. Delegelere en az 7 gün önceden duyurulur. Eklenecek gündem talepleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gereken maddeleri gündeme ekler. Olağan Kent Konseyi Toplantısında önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılması, Delege tam sayısının 1/8’inin yazılı önerge vermesi ile lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra Genel Kurul salt çoğunluk kararıyla olanaklıdır.

              Kent Konseyi Yönetim Kurulu, toplantı gündemi, yeri, tarihi ve saatini yerel veya genel iletişim araçları ile delegelere ve halka duyurur,  toplantılar halka ve basına açıktır.

Temsilcilerin Yetki Belgesi: Kent Konseyi’nin her birleşimi için ayrı bir katılımcı Listesi  hazırlanır ve delegeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde delegelerden kimlik göstermeleri istenebilir.

Kent Konseyi birleşimine katılacak kurumsal delegeler, “Temsil Yetkilerini” ve süresini belirten yazılı bir belgeyi, Yönetim Kuruluna vermek zorundadır. Temsil yetkisindeki değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesi sunulur. Kurumsal delegelerin görev süresi bir yıldan az olamaz.

Kurumların kendi delegesini geri çağırmaları: Delegenin temsil yetki süresinin bitiminden önce mücbir nedenler karşısında Konsey delegesi kurumunca geri çağrılabilir. Görev süresini tamamlamak üzere, yeni bir delegenin görevlendirilmesi kurumu tarafından yapılır.  Kent Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin kurumsal delegeliği düşer. Kurumunca yeni delege atanır.

b- Divan ve Sandık Kurulu Seçimi: Toplanan seçimli Genel Kurulda Konsey Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşmasından sonra Genel kurula katılan üyeler tarafından Divan başkanı, Yardımcısı ve iki yazman ile seçime ilişkin bir Sandık Kurulu Başkanı ve iki üyesi seçilir. Seçim açık oyla yapılır, ancak sayım zorluğu yaşandığında gizli oy ve açık sayım ilkesine dayalı olarak da yapılabilir.

 c- Seçimler: Genel Kurulca yapılacak kurullara ilişkin seçimlerde adayların sözlü veya yazılı divan başkanlığına verecekleri öneri ile aday listesi hazırlanır. Listenin alfabetik sıralaması yapıldıktan sonra Kura çekilerek sonucunda belirlenen harf başlangıç olmak üzere soyadına göre düzenlenen liste hazırlanır.

                        Seçim gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Oy pusulalarına Kurullara seçilecek üyelerin yarısından bir fazlasının yazılması gerekir. Aksi hal oyun geçersizlik nedenidir. Ayrıca oy pusulalarında herhangi bir işaret de oyun iptal sebebidir. Oyların konulacağı zarfların sandık çeşitliliğine göre renkli olması ve Konsey Mühürü ile mühürlenmesi gerekir.

                        Seçim sırasında sandık kurulu başkanı seçilecek kurullar sayısı kadar sandığı hazır eder ve Divan başkanlığının gözetiminde boş olduğunu saptar ve mühürleterek kapatılır. Katılım listesine göre ve yetki belgesi ve kimlik kontrol ile seçimde oy kullandırılır. Sandık sayımı yapıldığında kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, alınan toplam oyların listesi bir tutanak halinde Divan Başkanlığına iletilir. Sonuç divan başkanlığınca ilan edilir.               

d- Kararlar: Genel kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır. Görev süresi devam eden Yönetim Kurulunun görevine son vermek Genel Kurulun yetkisindedir. Delegelerin 1/10’un imzasını taşıyan Güvensizlik önergesinin görüşülebilmesi için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulunun görevden alınması için delege tam sayısının salt çoğunluğu oyu gereklidir. Güvensizlik önergeleri imzalı ve gerekçeli olmalıdır. Tüzük değişikliği kararları, Yönetim Kurulunca gündeme konulması veya 1/5 delegenin tüzük değişikliği konusunda imzalı önerge vermesi ve tüm delegelerinin salt çoğunluğunun oyu ile gerçekleştirilir.   

e- Görüşlerin ilanı

                  Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

B: Kent Konseyi Yönetim Kurulu

a- Oluşumu: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilen 7 asıl 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna belediye meclisi birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu seçim sonrasında yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman’ı gizli oy açık sayım ile seçer. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 BAŞKAN: Üçüncü kişilere karşı Kent Konseyini temsil eder.  

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın bulunmadığı zamanlarda, başkanın tüm görevlerini yardımcısı yürütür. Bu durumda, bu kişinin yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

YAZMAN: Kent Konseyinin iç işleyişini, yazışmalarını düzenler, yapar, arşivini tutar. Dış ilişkilerde ise Başkanın ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, başkanın ve başkan yardımcısının tüm görevlerini yazman yürütür. Bu durumda; yetki ve sorumlulukları, başkanın yetki ve sorumlulukları gibidir.

 

Sekreterya hizmetleri:

            Kent konseyinin sekreterya hizmetleri ilgili belediye tarafından önerilecek ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

            Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Yönetim Kurulu başkanına karşı sorumludur.

SAYMAN: Kent Konseyi bütçesini hazırlar. Gelir ve gider kayıtlarını tutar. Başkanın, başkan yardımcısının ve yazmanın bulunmadığı zamanlarda, tüm görevleri sayman yürütür. Yetki ve sorumlulukları başkan gibidir.

b- Görevleri:

1)       Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak,

2)       Amaçlar doğrultusunda eylem planları hazırlamak ve Genel Kurulunun oluruna sunmak,

3)       Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemini hazırlamak

4)       Çalışma Guruplarının çalışmalarına destek vermek ve gerektiğinde geçici çalışma gurubu kurmak,

5)       Çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

6)       Çalışmalar için gerekli elemanları işe almak, ücret tespiti yapmak, görev ve sorumluluklarını belirlemek.  

7) Genel Kurulu tarafından oluşturulan görüşleri Yerel Yönetime sunmak ve uygulamayı izlemek. Yerel Yönetimlerin çalışmalarını takip etmek, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarına katılmak.

 8) Kent Konseyi bütçesini hazırlamaktır.

c-Seçimi:

                               Yönetim Kurulu Genel Kurulda gizli oy açık sayımla yapılan seçimde en çok oy alan kişilerden seçilir. Asıl 7 üye kendi arasında görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Yönetim Kurulunda üst üste en fazla 2 (İki) dönem görev alınılabilir.

                        Kendiliğinden ayrılan, üyeliği düşen veya düşürülen Yönetim Kurulu asıl üyesinin yerine yedek ilk üye çağırılır. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel kurula karşı sorumludur.

                        Mülki Amir, Yerel Yöneticiler, Yerel Yönetim Meclisler Yöneticileri, Mahalle Muhtarları Yönetim Kuruluna aday olamazlar.

                        Yerel ve genel seçimlerde aday olanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

 

 c-  MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI: Kent Konseyinin amaçlarını gerçekleştirmek için Edirne gerçekleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak kalıcı ve geçici çalışma gurupları kurulur. Her çalışma gurubu,  en az 3 kişiden oluşur. Çalışma guruplarında görev almak isteyenler Kent Konseyi Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurup görev alabilirler. Çalışma guruplarının kurulmasına Yönetim Kurulu karar verir.

Geçerli özrü olmaksızın üst üste 3 toplantıya katılmayan çalışma gurupları üyelerinin çalışma gurupları üyeliği ve varsa Kent Konseyi delegeliği kendiliğinden düşer.

Çalışma gurupları kurulduktan sonra içlerinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçimini yaparak göreve başlarlar. Aralarından 3 kişiyi Kent Konseyine delege olarak seçerler. Herkes birden fazla çalışma guruplarında görev alabilir. Ancak bir çalışma gurupları tarafından Kent Konseyi delegeliğine seçilebilir.

Görevleri: Çalışma gurupları, gelen talepleri inceleyerek rapora bağlar. Raporlar, Yönetim Kuruluna verilir.   Komisyonlar, çalışmaları ile ilgili bilgileri, 3 ayda bir Yönetim Kuruluna rapor olarak sunarlar.

 

d- Kent Konseyi Denetleme Kurulu: Denetleme Kurulu, 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Kent Konseyi Genel Kurulunda seçilir. Genel Kurula karşı sorumludur.

Görevleri: Yönetim Kurulunu ve yapılan tüm çalışmaların Genel Kurul kararlarına ve Tüzüğe uygunluğunu denetler. Raporlar halinde Genel kurula sunar.

Madde 13: KENT KONSEYİ BÜTÇESİ

a)      Kent Konseyi çalışmaları için gerekli mali kaynaklar:

1)      Edirne Belediye Bütçesi’nin Uluslararası İlişkilerle İlgili Hizmetler tertibinden,

2)      İl Özel İdaresi Bütçesinin Uluslararası Kuruluşlarla İlgili Hizmetler Tertibinden,

3)      IULA-EMME ve benzeri uluslararası kuruluşlardan alınacak proje desteklerinden,

4)      Bağış ve diğer gelirlerden(konser, tiyatro vb ) oluşur.

b)      Giderler:

1)      Personel Giderleri, 2 ) Proje Giderleri, 3) Temsil Giderleri, 4) Genel Giderlerden oluşur.

c.       Gelirler bir Ulusal Bankada açılacak Kent Konseyi hesabında toplanır. Hesaptan para çekme yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı ile sayman veya başkanın bulunmadığı durumda başkan yardımcısı ile saymanın imzası gereklidir.

Harcama belgeleri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan belgelerdir.

Madde 10: GENEL HÜKÜMLER

a)      İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeleri temsilcileri, Kent Konseyinin aldığı kararları İl Genel meclisi veya Belediye Meclisine önerir ve yapılacak etkinlikler için gerekebilecek Meclis kararının çıkarılmasına çalışır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri bu anlamda, Kent Konsey ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi arasında köprü işlevi görür.

b)      Yönetim Kurulu, Genel Kurulun aldığı kararları uygulanması için Yerel Yönetimlere yazılı olarak iletilir. Uygulanmasını takip eder, Genel Kurula bu konuda rapor verir. Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.

c)       Kent Konseyi Merkezi İdarenin yapması gereken işler hakkında tavsiye kararı alır. Kent Konseyi Yönetim Kurulu bu kararları yazılı olarak ilgili Merkezi Yönetime iletir. Uygulanmasını takip eder. Gerekirse basına ve kamuoyuna açıklama yapar.

d)      Yerel Yönetimlerin aldığı kararlar ya da Yerel Yönetimlerin kendi uygulamasıyla, Kent Konseyinin aldığı bir kararın uygulamasında çelişkiye düşülmesi ya da uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, sorun Yerel Yönetimlerle ve Kent Konseyi Yönetimsi arasında yapılacak ortak çalışma ile giderilir.

e)      Edirne'de olabilecek olağanüstü durumlarda (deprem, sel, savaş, büyük yangın vb.) kent Konseyi, varolan kriz merkezine etkin destek sağlar ve çalışır.

f)        Edirne Kent Konseyi, ilgili konularla ulusal/uluslararası/bölgesel olarak çalışmalar yürüten herhangi bir oluşumun (platform, grup, girişim vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yönetim Kurulu gerek katılacağı oluşum ve gerekse de kimin katılacağı ile ilgili olarak karar alır. Bunun için görevlendirilen kişiler yaptığı çalışmaları rapor haline getirir. Raporu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu ilk olağan toplantısında konu ile ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendirir.

Madde 11: TÜZÜĞÜN UYGULANMASI

a)      Bu tüzük, Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer.

b)      İş bu tüzük Edirne Kent Konseyi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.